tlhIngan-Hol Archive: Wed May 30 09:14:43 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

be'nalwI' Soj

Doq (doq@earthlink.net)Soj qub maSbe' be'nalwI'. Soj nap maS. Ha'DIbaH Hap SopQo'. loQ wIj.  
tlhoy machmo' Du' 'oHbe' juHwIj. juHwIj 'emDaq yotlhHom lo'.

HochHom Soj vISopbogh yInmoH 'ej nenmoH be'nalwI'. naHmey law'  
nenmoH. vIDelmeH mu'mey yap vIHutlh. Sarchu'.

vaghben wej Sor ghaj yotlhHomvam. tInqu' wa' Sor, 'ach nonmo' chIm  
'oH Sor botlh. chaq pum. vaj Qaw'lu'meH vay' vIDIl. tlhoy tInmo'  
vIpe'laHbe'.

latlh cha' Sor vIpe'.

yotlhtIh teb tI lo'be' . DaH teb Soj.

DaH be'nalwI' Soj vImaS.

Doq

Back to archive top level