tlhIngan-Hol Archive: Tue Dec 25 16:15:51 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: potlh nuq?

Doq (doq@embarqmail.com)HIvqa' veqlargh! wot 'oH <<tor>>'e'. bIqarba'.

'ej <<nup>> vIqawHa'. <<nep>> vIlo'Ha'pu'.

jIQIjqa'. chaq cha' mu' lo' vIDub...

tlhoy nupchugh Do, Duj 'orluHbe'. QIt pum. Duj Qaw'lu'meH 'ej HoHmeH 
'orwI', yap Do, 'ach puvmeH, ghurnIS Do.

QIt pumDI' Duj, Do ghurlu'meH mIw qelnIS Duj chenmoHwI'. mIwvamvaD Duj 
motlhDaq, bIngDaq tornIS Duj 'et. pumtaHvIS, tlham qaD tel, 'ach tlham 
tlhejqu' Duj tlham botlh. 'etDaq, tlham botlh Sum law', tel Sum puS. 
vaj bIngDaq tor 'et 'ej ghur Do. yapDI' Do, Duj 'orqa'lu', 'ej 
ghangwI'Daq torqa'laH.

'ach ghangwI'Daq torchoHmeH, ghIrnIS tlhuQ telHom. motlh puvtaHvIS, 
bIngDaq yuvtaH tlhuQ telHom. bIngDaq yuvtaH je tlham, vaj tlham QaHtaH 
tlhuQ telHom. tlhammo' tlhuQ telHommo' je vunqu'nIS tel'a'. vumqu'mo' 
tel, nIn natlhqu' QuQ.

tlhuQ telHom qa'meH DaDI' *qanarD* ('et telHom), tlham qaD tel'a' 
telHom je. vaj nup tel'a' Qu' 'ej nup nIn natlhtaHghach.

'ach SaqmeH Qu' Dublu'meH, muD begh lo'nISlu'. mud begh lo'lu'taHvIS 
QIt puvlaH tel'a'. Do'Ha', puvlaHbe' telHom. bIngDaq tor, 'ej ghurqu' 
Do.

wej tel lo'lu'chugh, loQ ramchoH tlham botlh. tlham qaD 'et tel. tlham 
qaD tlhuQ tel. tlham qaD botlh tel.

bIngDaq tormeH Duj, ghIrtaHvIS 'et telHom, Sal tlhuQ telHom. DungDaq 
tormeH Duj, SaltaHvIS 'et telHom, ghIr tlhuQ telHom. QIt puvmeH, muD 
begh lo'nISbe'. 'et telHom tlhuQ telHom je SalnISmoHlu' neH.

muD qaDmo' Duj chor, 'et ghIrchugh telHom tlhuQ telHom je', ghurqu'be' 
Do. (roD, ghIrmeH Duj, bIngDaq tornIS, 'ej muD begh Dalo'be', ghurqu' 
Do.)

vaj wej tel lo'lu'chugh, 'orchu'laH 'orwI'.

DerwI' le' vInajlaH, je. DerlaH, 'ej Do nupmoHlaH, 'ej Derbe'taHvIS 
DopDaq Duj vIHmoHlaH 'e' vIpIH.

'ach Huch poH je vIHutlh, vaj not Dujvam le'laH qo'. Do'Ha'... 'ach 
ram. SaH 'Iv?

Doq

On Dec 24, 2007, at 7:45 PM, Alan Anderson wrote:

> ja' Doq:
>> nIn 'Iq natlh wa' tel. Qatlhbej meq vIDelmeH Qu', 'ach jInIDqang.
>
> Do'Ha' chochuHpu'be'. natlhmoHbogh meq vIyajbe'.
>
>> vaj tor choHnIS 'orwI'.
>
> pIj <tor> DaghItlh. lo'lIj vIyajbe'. wot 'oH, 'ach
> mu'tlheghmeylIjDaq DIp Dalaw' mu'.
>
>> 'ach Qobbe'DI' ghu' tlham boQ tlhuQ. nIn natlh. Do'Ha'.
>
> loQ jIyaj. loQ jIQoch. 'ach jIghoHbe'.
>
>> 'ach DujvetlhvaD [canard] Qatlhqu' SaqmeH Qu'. reH taHchugh tor,
>> ghurqu' Do. SaqmeH nepnIS Do.
>
> Huj vay'. <nepnIS> vIlaDpa' Hoch vIyaj. vIlaDDI' vIyajbe'choH.
>
> chay' ghu' luDub wej telmeylIj? bIQIj 'e' vIQoyrup.
>
> -- ghunchu'wI'
>
>


Back to archive top level