tlhIngan-Hol Archive: Sun Sep 01 14:19:03 2002

Back to archive top level

To this year's listing



[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Sayu'nIS



ja' jIqel:
>wa' <leng Hov> *movie*meyDaq, tlhIngan Suv *Spock?  qaS qar jupwI' *Doug,
>'ach vIqawbe'bej.  Satlhob 'e' *Doug vIlay'.  qatlho'.

not qaSbej 'e' vIbej.  'ach jImujlaH.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level