tlhIngan-Hol Archive: Thu Nov 14 13:19:06 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: tugh nIteb jI'orFrom: "d'Armond Speers" <speersdl@msn.com>
> ghaytan tugh nIteb jI'or.  cha'maH cha' DoD loS rep vIvI'.  ghojmoHwI' 
> jIHbejtaH, 'ach chaw' vIHevmeH nIteb jI'ornIS.

wej chaw' DaHevbe'chugh, chay' ghojmoHwI' Damoj?  :)

Qapla'!

SuStel
Stardate 2871.5


Back to archive top level