tlhIngan-Hol Archive: Sat May 11 10:31:35 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: "Floreat Majestas"On Fri, May 10, 2002 at 03:12:38AM -0400, Captain Krankor wrote:
> > vulqangan mu'mey DIghajbe'. vaj tera'ngan mu'mey DIqellaH neH.
> bIlugh, 'ach DIqeltaHvIS, ghaytan qarchu'be' bIH 'e' wIqawnIStaH.
> tlhoy DIvoqbe'nIS.
bIlughchu'! tera'ngan mu'mey DIqellaH neH, 'ach bIH DIvoqlaHbe'.
vaj chay' maruch?

[mu' <<tlhoy>> vISamlaHbe'. chay' mughlu'?]

> > > chaq ra'taH vIttlhegh vulqangan Hol mung, chaq tultaH neH, 
> > maQubtaHvIS vulqangan wIDa 'e' wInIDjaj:
> 
> jIQoch. maQubtaHvIS reH tlhIngan'e' wIDa 'e' wInIDbej. 
motlh ghu'vam. 'ach vulqangan HolDaq 'oH vIttlheghvam mung'e',
'ej vulqangan mu'mey DIghajbe'. ghaytan nuq QublI' vIttlhegh
qonwI' tera'ngan mu'mey DIyajchu'meH 'e' wIqelnIS. 
vulqangan ghaHmo', vulqangan wIDanIS.

> mughtaHghach wInej. ghaytan pupbe' tlhIngan mughtaHghach, ghaytan
> qarchu'be', 'ach vulqangan vIttlegh lo'meH mu'mey lo'bogh tlhIngan bIH.
> ghaytan pIm mu'mey'e' wIvbogh tlhIngan Hol jatlhbogh vulqangan, vIttlhegh
> yajchu'bogh vulqangan'e', 'ach SaH 'Iv? 
vaj chay' lugh mughtaHghach?

> qarchu'be' tera'ngan mu'mey "To be or not to be", 'ach bIH jatlhbej
> Humanpu' <<taH pagh taHbe'>> lujatlh luneHDI'. vulqangan wIDanISbe';
> vulqangan vIttlhegh jatlh 'e' nIDbogh tlhIngan wIDanIS.
naQ tlhIngan Hol. wIlo'taHvIS, tlhIngan qechmey rurHa'bogh qechmey'e'
DIjatlhlaH. ("nuch jIH! jISuvvIp!") 
qechmey DImughmeH, DIchoHnISbe'. (loQ DIchoHba'; pup pagh mughtaHvIS. 'ach
DIchoHbe' 'e' wIlaDnIS.)

> > 'ach chay' vanglu' yIn nI'choHmoHmeH?
> ngeD Qu'vam. not yISuD. not yIjaq. reH Qobvo' yIHaw'.
'ej ghaytan tugh Heghlu'. 

> 'e' luHech vulqanganpu' 'e' luHar tlhInganpu' 'e' vIHarlaHchu'.
jIQoch. DIch wIghajlaHbe'e' 'e' luSov vulqanganpu'.
'ej "yIyInvIp!" jatlh vIttlhegh vulqangan 'e' vIHarbe'.

> > chepmeH chay' vanglu'?
> ngeDqa'. malja' Huch je tISaH, tIHaD, tISeHchoHchu'. yIje'. yIngev.
> verengan yIDa.
jIQochqa'. vulqangan vIttlhegh wIqel; verengan vIttlhegh wIqelbe'.
Huch 'oHbe' vay''e' qellaH tera'ngan mu' <<prosper>>.

> > loQ San wISeHlaH neH.
> 'e' luHarbe' vulqanganpu' tlhInganpu' je! 
reH San pung wIwuvbe' net Sov. 'ach naQbe' yInmaj SeHtaHghachmaj.

> Qub vulqanganpu'. vang tlhInganpu'. 
> Sanmo' jeghnISlu' 'e' lumaqbe' tlhInganpu' vulqanganpu' joq.
HIja', majeghnISbe'! 'ach San wISeHbe' je. vaj ra'taHghach
'oHlaHbe' vIttlheghvam.

> > ra'chugh vIttlheghvam, vaj Dap rur.
> tlhInganpu'vaD Dap rurchugh vulqangan vIttlhegh, 'Iv mer ngoDvetlh? {{;-)
bIlughchu'ba'! :) 'ach vulqanganpu'vaD Dap rur mughtaHghachvetlh je 'e'
vIHar. tera'ngan Hol lo'taHvIS, ghaytan "it is not logical to issue commands
to fate" jatlh vulqangan.

--marqoS


Back to archive top level