tlhIngan-Hol Archive: Fri May 10 03:12:42 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: "Floreat Majestas"> > ghaytan lumughchu'be' je tera'nganpu'; mu'na'mey "live long and prosper"
> > jatlhbe'ba' vulqanganpu'. 
> 'ach vulqangan mu'mey wIghajbe'. vaj tera'ngan mu'mey wIqellaH neH.

bIlugh, 'ach DIqeltaHvIS, ghaytan qarchu'be' bIH 'e' wIqawnIStaH.
tlhoy DIvoqbe'nIS.

[marqoS, bIpabHa'DI', QaghHommey vI'ang DaneH'a'? qanuQ vIneHbe', 'ach
bIDub chaq DaneH. <<mu'mey>> wIghajbe'laHbe' 'ej wIqelbe'laHbe'.
*DI*ghajbe' 'ej *DI*qelbe'. QInvamvaD vIlughmoHtaH, 'ach jImevqangchu'
bImaSchugh]

> > chaq ra'taH vIttlhegh vulqangan Hol mung, chaq tultaH neH, 
> maQubtaHvIS vulqangan wIDa 'e' wInIDjaj:

jIQoch. maQubtaHvIS reH tlhIngan'e' wIDa 'e' wInIDbej. tlhIngan Hol
mughtaHghach wInej. ghaytan pupbe' tlhIngan mughtaHghach, ghaytan
qarchu'be', 'ach vulqangan vIttlegh lo'meH mu'mey lo'bogh tlhIngan bIH.
ghaytan pIm mu'mey'e' wIvbogh tlhIngan Hol jatlhbogh vulqangan, vIttlhegh
yajchu'bogh vulqangan'e', 'ach SaH 'Iv? qarchu'be' tera'ngan mu'mey
"To be or not to be", 'ach bIH jatlhbej Humanpu' <<taH pagh taHbe'>> lujatlh
luneHDI'. vulqangan wIDanISbe'; vulqangan vIttlhegh jatlh 'e' nIDbogh
tlhIngan wIDanIS.


> ra'lu'DI', vang QoywI' net pIH.

qar...

> 'ach chay' vanglu' yIn nI'choHmoHmeH?

ngeD Qu'vam. not yISuD. not yIjaq. reH Qobvo' yIHaw'.

'e' luHech vulqanganpu' 'e' luHar tlhInganpu' 'e' vIHarlaHchu'.

> chay' vanglu' chepmeH?

[ghobe'. <<chepmeH chay' vanglu'>>. reH latlh wotmey nung <<-meH>>
lughajbogh wotmey.]

ngeDqa'. malja' Huch je tISaH, tIHaD, tISeHchoHchu'. yIje'. yIngev.
verengan yIDa.

'e' luHech vulqanganpu' 'e' luHar tlhInganpu' 'e' je vIHarlaHchu'.

> loQ San wISeHlaH neH.

'e' luHarbe' vulqanganpu' tlhInganpu' je! Qub vulqanganpu'. vang
tlhInganpu'. Sanmo' jeghnISlu' 'e' lumaqbe' tlhInganpu' vulqanganpu' joq.


> ra'chugh vIttlheghvam,
> vaj Dap rur.

tlhInganpu'vaD Dap rurchugh vulqangan vIttlhegh, 'Iv mer ngoDvetlh? {{;-)

		--Qanqor


Back to archive top level