tlhIngan-Hol Archive: Fri Mar 15 15:13:21 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: QoghIj 'Iw nIjmoHHey SIQpu' quchoywI'Do'Ha'bej ghu'lIj 'ach pIvchoHmo' be'nallI', jIbel.

ghItlh qe'San:
>cha'maH wa' Hu'  QoghIj 'Iw nIjmoHHey SIQpu' quchoywI'
>'e' vIQuchHa'qu'moH
>wejmaH Soch ben ghaH neH je

qaStaHvIS wejmaH Soch DIS, jIyIntaH je. maQupbe' 'ach
wej maqan.

>bong jIchaw''eghpu'. ghot QeH vIDa jIH
>
>Do' pIvchoH ghaH
>
>vay' vImawchugh
>quvwIj vIchermeH tIqwIj vI'ang

chomawbe'. qay'be'. be'nallI' yIQorghchu'!


>PS despite the subject matter I would appreciate constructive comment on
>HolwI'

pupbe' pablIj 'ach DulughmoH DloraH quv 'e' vIloS.Back to archive top level