tlhIngan-Hol Archive: Fri Mar 01 04:39:39 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu' ghom naQghItlhqa' charghwI' 'utlh
>pong bIH 'op mu' Qatlh'e'. pongmey, mu' Qatlh je vIteqDI', cha'SaD vaghmaH 
wa' 
>mu'na' vItogh, 'ach jIloy neH.

majQa'. mI' Daloylaw'pu'bogh chol mI' vIloybejpu'bogh. HochHom mu' Qatlh'e' 
chenmoHlaH pabpo'wI', mu'ghomDajDaq Dachchugh je bIH. mu'ghomDaq SaHnISchugh 
"ghojmoH", qatlh pa' SaHnISbe' je "SopmoH", "chu'moH", "QuchmoH", Hoch latlh 
je? ghaytan DIvI' Hol jatlhwI'pu' neH boQmeH, -moH mojaq ghajbogh mu'mey'e' 
mu'ghomDaq SaHmoH MO. "QuchmoH" mughchu'be' DIvI' Hol mu' QaQ. lughba' "make 
happy", 'ach "cause to" "make" joq Hech -moH mojaq net Sovqu'.

tlhIngan Hol naQ ra'qangchu'chugh vay', vaj Hoch mu' QatlhHa', Hoch pong, 
Hoch mojaq, Hoch pab 'ay' je ra'nISchu'. mu'ghomDaq SaHnISbej boQbogh Hoch'e'.

mu'mey Dara'chu'mo' qanaD, charghwI'. ngoDmey Daj Da'aghmeH mu'mey DalIqchu'. 
chaq qawlaHghachvaD jochbe'pu' tuQDoq.

--ghuy'Do


Back to archive top level