tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 25 00:33:28 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Translating vs. Thinking> > tagha' bang DuH vISampu', 'ach muneHbe' ('ej muneHbe'taH). mu'ItmoHpu'.
>
>DuneHbe'taHchugh vaj wej bang DaSamta'. be' DaSamta' neH.

vaj <bang DuH>. not bang mujpu', 'ach DuH tu'lu'bejpu'.

>'ej not pawchugh bang, QaQchugh yInlIj, vaj QaQ yInlIj.

QaQ qeSvam. 'ej QaQ yInwIj. be'nal vIghajbe'; ghu'vam meq vIQIjmeH lutvam 
vIjatlh. jI'IQbe'. jI'Itbe'. jIQIj neH.

toH, rut jI'IQ. 'ach motlh jI'IQbe'. jI'ItQo'. jI'ItchoHchugh, jupwI' 
vIrI' 'ej matay'DI' matIv. jupwI' tu'lu'be'chugh, nIteb jItIv. jIvang. 
jI'ItQo'.

> > bang DuH chu' vISamlaw'DI', yabwIj muja': <<"Kate" QaQ law' be' chu' 
>QaQ
> > puS.>> vaj be' vIlajQo'.
>
>qatlh 'ovnIS be'pu'vam? yap'a' be' chu'?

'ovnISbe'. 'ach 'oVnIS 'e' Harlaw' yabwIj 'ay'.

>DuneHbe'chugh *Kate*, vaj ram *Kate*.

'ach ngoDvam tlhojbe' yabwIj 'ay'vetlh .

> > vIlIjnISqu', 'ach vIlIjlaHbe'. 'oy'moH parmaq tatlhbe'lu'bogh.
>
>HevmeH nobHey 'oHbe' parmaq'e'.

choyajHa'law' ('ach qayajbe'bej). "unrequited" 'oS <tatlhbe'lu'bogh> 'e' 
vIHech. nob vIpIHbe'.

> > muneHbe' "Kate". pIch ghajbe'. pIch vIghaj, vIlIjlaHbe'mo'.
> > mulIjmoHlaHbogh be' vInej.
>
>Qo'! qatlh be'pu' DanatlhlI'? *Kate* DalIjmeH Qu' 'oH Qu'lIj'e'. latlh be'
>Qu' 'oHbe'. yIngoy'! Qu'lIj'e' yIta'! latlh be' poH yInatlhQo' bIwuqtaHvIS.
>nIteb Qu'lIj yIta'.

'ach jIQapbe'bej, vaj QaH vIpoQqu'.


_________________________________________________________________
MSN Photos is the easiest way to share and print your photos: 
http://photos.msn.com/support/worldwide.aspxBack to archive top level