tlhIngan-Hol Archive: Sat Jun 22 10:54:12 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

bIQtIq SuD qIb joj loghvergh'a'jIja'pu':
>...bIQtIQ SuD qIb joj loghvergh'a'Daq mayev 'ej yoS vIHotlh.

[wa' mu' vIghItlhHa'pu'.  lugh bIQtIq.]

ja' charghwI':
>DIpmey taQmo' DawIvbogh loQ qayajchu'be'.

Daq lupong DIpmeyvam.  veng mach 'oH <bIQtIq SuD>.  (Sum <nagh bIQHal>.
Wyoming tIngDaq bIH.)  veng tIng yotlhDaq Saq Dujmey.  mach SaqmeH yotlh
lutlh.  loQ waQ tI jen.  Dat DI tu'lu'.  qIDba' pongwI'; mIyqu'bogh pong
wIv.

Daqvam pong tu' Qov.  tlhoS Quv ghoSmo' ghIQmeH HewIj, ghaHvaD vISuch 'e'
vIlay.  vIHotlhmeH HaSta qonwI' vIlo' 'e' vIHech.

SKI: Greater Green River Intergalactic Spaceport

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level