tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 18 00:39:37 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Headers. Yet again.ja' charghwI':
>loypu' SuStel. mojaq le' <<-'e'>> Daqelbe'taHvIS 'ej vIHmeH wotmey le'
>Daqelbe'taHvIS, chaq rut Segh vagh mojaq ghajlaH *Direct Object*, *Subject*
> ghap. not chutqoqvam Da *canon*. Hol choH chutvam 'e' nID chutvam.

ja' SuStel:
>Qo'! Qo'! Qo'!! muj!! muj!! muj!!! choyajHa'chu'! reH qechwIj
>Da'oSHa'!! mev!

charghwI' yajHa'ghach vIlaDDI', SIbI' <Qo', Qo', Qo'!> vIQub je.

>jIQIjqa'Qo'; jIQIjqa'chugh bIyajHa'qa'. qechwIj DaQIj SoH 'e' DanIDDI'
>bIQIjHa'bejqu' jay'!

jIQIj 'e' vInIDchugh jIH, chaq jIQap. chaq jInaj neH.

charghwI', yIqIm. QIt qech vIDel. QIt yIlaD. bIlaDpa' yablIj yIchImmoH.
Hoch SuStel qechmey DaSovlaw'bogh tIlIj.

wa': le'be' <-'e'>. le'be' vIHmeH wotmey. pab nIt pabchu' Hoch.
"Subject" 'oHbe'chugh DIp'e' 'ej "Object" 'oHbe'chugh, "Object" nung
DIpvetlh. nap. Qatlhbe'. qechvam 'oghbe' SuStel. qechvam maqchu'
TKD'e'. pong chellu' neH: "Subject" "Object" pagh 'oHbe'chugh, mu'tlhegh
HochHom nungmo', "Header" 'oH.

cha': "Object" nung DIp qaSmoHbe' Segh vagh mojaq. qaSmoH DIp Qu'. roD
Segh vagh mojaq poQ Qu'vetlh. chenbe' pab chut chu'. le'nISbe' 'op ghu'.
motlh Hoch.

Segh vagh mojaq ghajlaH "Subject" 'e' botbe' pab. motlh wanI'vetlh bot
'u''e'. not chovnatlh wIlegh, not qaSmo' poQbogh ghu', 'ach SaHbe' pab'e'.

>chut chu' vImaqbe'qu'pu'!

SuStel, bIlugh. chutHey chu' poQlaw' charghwI''e': <Segh vagh mojaq
ghajchugh DIp, "Object" nungnIS. 'ach le'mo' <-'e'>, vIHmeH wotmey je,
tIbuSHa'.>

charghwI', ghu' DaleghchoH'a'? qech DayajchoH'a'? chut chu' neHbe'
SuStel. ghaH DapumDI', bImeqHa'. chut' chu' DaneHlaw' SoH'e'.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level