tlhIngan-Hol Archive: Fri Jun 07 21:35:38 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jI'Itja' Qov:
>ghaH DangejlaHbe' 'e' Da'olnIS.

baQa' bIQubchu'. DuHvetlh Dajatlhpa' not vIqel jIH.

>not be'vetlh yItlhej, not ghaHvaD yIjatlh. 'oy'lIj yIqaw.

popqoq HoSghaj 'oHlaw' 'oy'vetlh'e'.

>qaSchugh 'ej QoSchu'chugh loDnalwI', vISov vIneHbe'.

va, ghaytan ghu' 'arghchoH DujwIj. reH vIt potlh law' Hoch potlh puS 'e'
vIHar. 'ach M*A*S*H vIqaw je. wa'logh matlhHa'DI' BJ, be'nalDajvaD DISnIS
'e' wuq. SIbI' lughmoH Hawkeye -- SovnISbe' be'nal jIv 'e' qap, 'ej
QIjchu'. law'nISbe' 'oy'wI'pu'.

>qatlh DaSaw'? DaH yIqaw. bIchoH 'e' yIchaw'. choH ghaH 'e' yIchaw'.

qaSbej choH. choH vIlaj. motlh choH vItIv. roD matay' jIH be'nalwI' je.
rut matay'be'. 'ach reH nItebHa' choH wItIv maH.

>tugh bI'oy'qu'be'choH 'e' vItul. lutlIjvaD juvoqmo' juquvmoH. chaq
>jughuHmoHmo' pImatlhtaH maH.

ghuHmoHbej, 'ach ghaytan Qoy 'IjqangwI' neH.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level