tlhIngan-Hol Archive: Mon Jun 03 12:16:26 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: DuSaQ vIrInchu'
> ja' Holtej:
> >...DaH Holtejna' jIH.
> 
> reH Holtej SoH.  DaH vItchoH ponglIj. :)

mo'vammo' jIrInba'.

> toH, Qu' chu' DawIvta''a'?  chaq bIleSchu', latlh Dataghpa'.

wej jIwuq.  DaH jIleSlI', 'ej qorDu'wIj vItIv.  

> -- ghunchu'wI'

--Holtej


Back to archive top level