tlhIngan-Hol Archive: Sun Jun 02 01:03:37 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: DuSaQ vIrInchu'jIja'pu':
> maj-f'ing-Qa'!

ja' peHruS:
>nuqjatlh?  qechlIj vIyajbe'.

yIqImHa'.  bIyajbe'chugh SoH, qay'be'.  SoH qaja'be'.

bISovnISqu'chugh -- tlhIngan Hol Hoy'meH mu' botlhDaq, DIvI' Hol <jay'>
qa'meH Qut vIlan.


Back to archive top level