tlhIngan-Hol Archive: Sat Jun 01 23:33:00 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: DuSaQ vIrInchu'ja' Holtej:
>...DaH Holtejna' jIH.

reH Holtej SoH.  DaH vItchoH ponglIj. :)

toH, Qu' chu' DawIvta''a'?  chaq bIleSchu', latlh Dataghpa'.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level