tlhIngan-Hol Archive: Mon Jul 29 12:40:14 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jIropchoH>cha'Hu' jIropchoH. meQ QuchwIj. 'oy' SomrawDu'wIj. bIr DIrwIj. veQ vIrur. 'ej
>qoSwIj 'oH DaHjaj. wejpuH.
>
>'ach jIroplaHbe'. qep'a'vaD Qu'mey law' vIghaj. wej jIrIn. tugh jIpIvchoH
>pagh jIquvHa'choH.
>
>pIj jIbepDI' jIQuchchoH. chaq QaH. jISovbe'.
>
>
>pItlh.
>
>-'angghal
>
>SKI: Lawrence is whining again.


pItlh,

bIpIvqa'jaj  qeq'a' DatIvmeH.

tulwI',
sts.


Back to archive top level