tlhIngan-Hol Archive: Mon Jan 21 22:49:13 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Klingonase vs. tlhIngan HolFrom: "TPO" <cheesbro@rpa.net>
> > 'ach not paqvetlh vIlaDchugh, chay' "light bulb" vIponglaH? :-)
> > jISaghchoH -- qatlh choghuHmoH?  Seng'a' lut?  qab'a' neH?
> > bIQIjbe'chugh, chotungbe'.  chotlhu'moH!
>
> qabqu'.  QIpqu'.  ghImnIS.
> Voyager QaQ law' paqvam QaQ puS.
>
> 'ach bIqapchugh... bong cha' paq vISuq, yotna'Daq SoHvaD wa' vInoblaH.
> (ghIq jIjatlh {qaghuHmoHta'})


ben law' paqvam vIlaDchoH.  tlhoy qabmo' 'oH vIlaD 'e' vImev.  DaH lut
vIqawbe'.

SuStel
Stardate 2059.3


Back to archive top level