tlhIngan-Hol Archive: Mon Jan 21 22:42:10 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Klingonase vs. tlhIngan Hol> jIja'pu':
> > ... I haven't read "How Much for Just The Planet?" yet.
> 
> jach DloraH:
> >yIlaDQo' jay'
> >DON'T DO IT!
> 
> 'ach not paqvetlh vIlaDchugh, chay' "light bulb" vIponglaH? :-)
> jISaghchoH -- qatlh choghuHmoH?  Seng'a' lut?  qab'a' neH?
> bIQIjbe'chugh, chotungbe'.  chotlhu'moH!

qabqu'.  QIpqu'.  ghImnIS.
Voyager QaQ law' paqvam QaQ puS.

'ach bIqapchugh... bong cha' paq vISuq, yotna'Daq SoHvaD wa' vInoblaH.
(ghIq jIjatlh {qaghuHmoHta'})


DloraHBack to archive top level