tlhIngan-Hol Archive: Mon Jan 21 21:46:58 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Klingonase vs. tlhIngan HoljIja'pu':
> ... I haven't read "How Much for Just The Planet?" yet.

jach DloraH:
>yIlaDQo' jay'
>DON'T DO IT!

'ach not paqvetlh vIlaDchugh, chay' "light bulb" vIponglaH? :-)
jISaghchoH -- qatlh choghuHmoH?  Seng'a' lut?  qab'a' neH?
bIQIjbe'chugh, chotungbe'.  chotlhu'moH!

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level