tlhIngan-Hol Archive: Sun Jan 13 10:03:04 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: not yetFrom: <PeHruS9@aol.com>

> wej DIS pIq muja'pu' Seqram <<chuvmey {wej} lo'lu'DI', vaj perfective
Dotlh
> SIQ mu'tlhegh.>>  DaH jIghel vIneHbej:  mu'tlheghDaq chuvmey {wej}
vIrarDI',
> wot mojaQ {-pu'} vIlo'nIS'a'?  ghorgh vIlo'be'laH?

<-pu'> poQchugh mu'tlhegh, <-pu'> yIlo'!  nap.

wej jIbom.
I do not sing yet.

wej jIbompu'.
I have not yet finished singing.

SuStel
Stardate 2035.9

P.S.: wej DIS pIq?  wej qaSpu' wej DIS pIq.  (hee hee!)  <wej DIS ret>
bIjatlh 'e' DaHechba'.


Back to archive top level