tlhIngan-Hol Archive: Sat Jan 12 04:06:09 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

not yetwej DIS pIq muja'pu' Seqram <<chuvmey {wej} lo'lu'DI', vaj perfective Dotlh 
SIQ mu'tlhegh.>> DaH jIghel vIneHbej: mu'tlheghDaq chuvmey {wej} vIrarDI', 
wot mojaQ {-pu'} vIlo'nIS'a'? ghorgh vIlo'be'laH?

qen wanI'vam pabqoqvam lubIv qonwI'pu' law'. yIQIjqa'!
                      
peHruS


Back to archive top level