tlhIngan-Hol Archive: Tue Aug 27 10:55:22 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: HeghmeH QaQbogh jaj yIngu'
qoSlIj DatIvjaj!

--Holtej 'utlh

>From: Bartholomew Barker <bbarker@ntplx.net>
>Reply-To: tlhIngan-Hol@kli.org
>To: tlhIngan-Hol@kli.org
>Subject: HeghmeH QaQbogh jaj yIngu'
>Date: Tue, 27 Aug 2002 11:36:36 -0400
>
>vIttlhegh vIqawlaHbe'. ja'lu''a' <HeghmeH QaQ jajvam> ? pagh
>ja'lu''a' <HeghmeH QaQ DaHjaj> ?
>
>vIqaw vIneH, boghmeH QaQmo' [jajvam|DaHjaj]. DaHjaj qaS qoSwIj.
>
>loQ jItaQmo', cha' qoS vIlop. DaHjaj qaS Hov qoSwIj. wa'leS
>qaS maS qoSwIj. Hov 'ISjaH lo' nugh motlh 'ach maS 'ISjaH lo'pu'
>nugh tIQ law'. cha' 'ISjaH vIlo'mo', cha' qoS vIghaj. qaq, qar'a'?
>
>motlh pImqu' qoSmeywIj 'ach DISvam tlhoS rap. qub wanI'.
>
>cha'maH cha'vatlh vaghmaH rep jIbogh. ramvetlh Hovmey legh vavwI'.
>ramvam Hovmey rap vIlegh. jIboghDI', ghangwI'vo' pepchoH maS. wa'leS
>ram maS-jajlo' rap vIbej.
>
>potlh'a'? ghobe'. Daj qoSmey 'ach ram. leng chuq rur. leng potlh law'
>chuq potlh puS.


--
d'Armond Speers, Ph.D.
dspeers@bigfoot.com

_________________________________________________________________
Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.comBack to archive top level