tlhIngan-Hol Archive: Wed Sep 01 16:15:34 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

KLBC: muqelbogh vay' [something about me?]pagh,

Hu' law' QInlIj qangeH, 'ach chojangbe'. chaq DaHevbe' qoj juHDaq
SoHlI'be'. bIneHchugh, QInwIj ngo' qangeHqa'laH. HISovmoH. <Edy> QIn
DalughmoHta'bogh vIHev 'ach ngajqu'mo' 'oH, jIqeqqu'laHlI'be'. 

reH latlh QInmeywIjDaq Hol vIqel. DaH jIchoH vIneH 'ej yInwIj
vIqelqangchoH. <Italian> Hol ghojmoHwI' jIH 'ej <University of Poznan>Daq
jItoy'. Holmey vIghojmoH 'e' vIparHa'qu' [jatlhlaH'a'?: "Holmey
vIghojmoHghach vIparHa'"] 'ej DaH jIQuch. 'ach yapbe' wanI'vam. yInwIj naQ
<Italian> Hol ghojmoHwI' vIDalI' vIneHbe'bej. HolQeD po' jIHqang 'ej
<university>Daq HolQeD nejwI' ghojmoHwI' je vIDa vIneHqu'. wanI'vam
vInajtaH. HolQeD <PhD> vIHaDqangchoH 'ach nuqDaq 'ej chorgh wej 'e' vISovbe'. 

DaH <Pisa> juHwIjDaq jIHlI' 'ej mutlhej <Polish> parmaqqaywI'. <Sylwia> 'oH
pongDaj'e' 'ej QoQwI' mI'wI' je ghaH. 'op <Warsaw> DuSaQmeyDaq QoQ
ghojmoHlI': vengvamDaq QoQ DuSaQmey law' tu'lu'. <Warsaw>Daq juHHom wIghaj
'ach vengvamDaq jItoy'be'. latlh vengDaq jItoy', <Poznan> 'oH pongDaj'e'.
wej jajmey <Poznan> vIDab 'ej wej jajmey <Warsaw> vIDab. Do'Ha' <Warsaw>Daq
jIHDI' neH, mutlhej parmaqqaywI'. 'ach maQuchqu' 'ej wanI'vam potlh law'
Hoch potlh puS.

jIDoy'qu'mo', DaH QInwIj vIbaq. Qotbe' tlhInganpu' 'e' vISov 'ach... QIn
vebDaq yInwIj lut vItaHlI'.

tugh HIjang.

Qapla'
FrancescoBack to archive top level