tlhIngan-Hol Archive: Tue Oct 19 18:13:44 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Eternal Life..."William H. Martin" wrote:
> 
> On Mon, 18 Oct 1999 10:26:24 -0700 Ben Gibson
> <drakon@vip.best.com> wrote:
> 

> > Did you sit next to me in Sunday school class many years
> > ago?
> 
> ghaytanHa'. tera' DIS wa'maH Hut javmaH jav *Richmond, Virginia*
> SepDaq lalDan DuSaQvaD jIjeS. *Baptist* wa'DIch chIrgh 'oH.
> nuqDaq 'oH *Baptist* cha'DIch chIrgh?

jIHagh. nuqDaq 'oH "National Bank" cha'DIch? tera' DIS
wa'mah Hut javmah jav "Germany"Daq "Kentucky"Daq je' jIyIn.
ret "church of Chirst" jIH 'ach DaH "pagan" jIH.
> 
> HoSghajchu'mo' Qun'a'Heyvam meqna' ghajnISbe'law'. wuqDI' qaS.
> Qochlu'chugh ramchu'.

Qun'a'Heyvam vIyajbe'. qayajchugh, jIQub vay' Sahbe''a'?


> taQ DIvI' lalDan. taQlaw' je tlhIngan lalDan.
> 
teH

> chaq bIjlu'be'. Qu'Daj 'oH neH. Qu'vam toy'be'chugh vaj DalchoH
> poH'a'.

HoHpu'mo' Suvwi" Hegh luplaH' pagh. vaj ghe''torDaq SuvwI'
Hegh Dalup. Qu'Daj Dalbe'.
> 

> chaq yembe'. chaq bIjlu'be'. chaq 'eb 'oH Qu'vam'e'.
chay 'oH 'eb? Qu'Daj 'ang'a'?

> > I have often wondered what the Klingon reaction to
> > missionary work would be.
> 
> qoHpu' HoHba'.
to' qab. "martyrs DachenmoHchugh nen. DaHagh QaQ law DaHoH
QaQ puS.
> 
> > Or in other words, you are honorable, because you are
> > honorable.
> 
> batlh potlh law' Hoch potlh puS.

honor super omnia
> 

> > You fight death, you do not cheat him of a fight. You treat
> > him as an
> > honorable opponent, you face him as a Klingon and as if he
> > were one as
> > well. You do not treat him as a Suy verengan.
> 
> rut may' vIQap 'ach noH Qapbej Heghna' 'ach wej rIn noH vaj
> jISuvlI'.

Hija'. vIbupchugh, bIluj 'ej' bIHegh. vaj bISuvtah. 

(But this may not be true for many more years. Recent
advances in medicine may find a way of preventing even
Heghna')

Ben (DraQoS)


Back to archive top level