tlhIngan-Hol Archive: Wed Oct 20 15:45:31 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Eternal Life...On Tue, 19 Oct 1999 18:16:32 -0700 Ben Gibson 
<drakon@vip.best.com> wrote:

> "William H. Martin" wrote:
> > 
> > On Mon, 18 Oct 1999 10:26:24 -0700 Ben Gibson
> > <drakon@vip.best.com> wrote:
> > 
> 
> > > Did you sit next to me in Sunday school class many years
> > > ago?
> > 
> > ghaytanHa'. tera' DIS wa'maH Hut javmaH jav *Richmond, Virginia*
> > SepDaq lalDan DuSaQvaD jIjeS. *Baptist* wa'DIch chIrgh 'oH.
> > nuqDaq 'oH *Baptist* cha'DIch chIrgh?
> 
> jIHagh. nuqDaq 'oH "National Bank" cha'DIch? tera' DIS
> wa'mah Hut javmah jav "Germany"Daq "Kentucky"Daq je' jIyIn.
> ret "church of Chirst" jIH 'ach DaH "pagan" jIH.

ngem DatIv'a'?
 
> > HoSghajchu'mo' Qun'a'Heyvam meqna' ghajnISbe'law'. wuqDI' qaS.
> > Qochlu'chugh ramchu'.
> 
> Qun'a'Heyvam vIyajbe'. qayajchugh, jIQub vay' Sahbe''a'?
                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
nuqjatlh?
 
> > chaq bIjlu'be'. Qu'Daj 'oH neH. Qu'vam toy'be'chugh vaj DalchoH
> > poH'a'.
> 
> HoHpu'mo' Suvwi" Hegh luplaH' pagh. vaj ghe''torDaq SuvwI'
> Hegh Dalup. Qu'Daj Dalbe'.
       ^^^^^^^^^^^^^ 
tlha'Ha'chuq mu'meylIj.
 
> > chaq yembe'. chaq bIjlu'be'. chaq 'eb 'oH Qu'vam'e'.
> chay 'oH 'eb? Qu'Daj 'ang'a'?

chaq HeghDujDaq Qun HoH. narghlaHbe'. quvHa'be'mo' ghe'tor 
'ellaHbe'. HeghDujvo' tlheDlaHbe'. pa' DallaHbej ghu'. Qu' poQ. 
Hegh quvHa' lupqang. qay'be'.
 
> > > I have often wondered what the Klingon reaction to
> > > missionary work would be.
> > 
> > qoHpu' HoHba'.
> to' qab. "martyrs DachenmoHchugh nen. DaHagh QaQ law DaHoH
> QaQ puS.

nuqjatlh?

nIv to'. qoHpu' SaHbe'lu'. ram. yIHoH. jIHaghchugh neH vaj 
ghaytan ngaghchuq qoHpu' 'ej ghur mI'chaj. vIHoHchugh Segh vIDub.
 
> > > You fight death, you do not cheat him of a fight. You treat
> > > him as an
> > > honorable opponent, you face him as a Klingon and as if he
> > > were one as
> > > well. You do not treat him as a Suy verengan.
> > 
> > rut may' vIQap 'ach noH Qapbej Heghna' 'ach wej rIn noH vaj
> > jISuvlI'.
> 
> Hija'. vIbupchugh, bIluj 'ej' bIHegh. vaj bISuvtah. 

If you quit, I lose and I die? Sounds like a raw deal to me.
 
> (But this may not be true for many more years. Recent
> advances in medicine may find a way of preventing even
> Heghna')

'e' lunaj Qelpu'. not qaS. reH QaplaH Hegh.
 
> Ben (DraQoS)

charghwI'Back to archive top level