tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 22 20:13:22 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: De'wI'HomwIj chu'ja'pu' pagh:
>Grafitti vIghItlhmeH wej jIpo'qa'pu'mo', Qatlh QInvam vIghItlhmeH Qu'.

ja' charghwI':
>tugh ngeDchoH Qu'vam. bIqeqnIS neH.

tlhIngan Hol vIlo' vIneHchugh, loQ Qatlhqa' "graffiti".
toch DeghwI'wIjDaq jIghItlhtaHvIS, "Q" Qatlh law' Hoch Qatlh puS.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level