tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 22 22:48:13 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

*weekend*wIj
vogh'e' Devbogh charghwI' jItlha'qang. *weekend*wIj vIDel.

*weekend*vam <<vav jaj>> loplu' 'e' boSovba'. lopmeH tay' qorDu'maj naQ
'e' wIv SoSnI'wI'. vaj Qe'Daq 'uQ'a' nabta'. qanqu' SoSnI'wI' vavnI'wI' je,
vaj ghomDI' qorDu' reH chIch jISaH; chaq Qav tay'meH 'eb -- net Sovbe'.

toH, *New Jersey*Daq jIlengnIS. Do'Ha' *Friday* yaHwIj vItlheDlaHpa' paSchoHpu'
rep. paw ramjep juHwIj jItlheDruppa'. SoSwI' vavwI' je juHDaq vIghoS. loS
rep lupoQlu'. juHchajDaq jIpawDI', pawlI' je po. {{:-)

pawDI' pov muvemmoH vavwI'. vavnI'oy SuSnI'oy juHDaq jaHpu' SoSwI'; matay'DI'
maleng vavwI' jIH 'e' wInabta'. DujHomDaj muSHa'qu'mo' vavwI', 'oH wI'lo'.
*convertible* 'oH, 'ej 'IHqu'mo' jaj, beb wIpoSmoH. vItIvqu'. cha' rep
poQ lengvam. malengtaHvIS jIvemHa' 'ej loQ DeSwIj meQ Hov'a'. 'ach jISaHbe',
jItIvqu'.

toH, mapaw 'ej tugh Qe'Daq ghoS qorDu' naQ. SaH jIH, vavwI', SoSwI', vavnI'oy,
SoSnI'oy, be'nI'wI', loDnalDaj, puqloDchaj, SoSwI' be'nI', loDnalDaj, puqbe'chaj,
vavwI' loDnI', vavnI'oy vavnI' SoSnI' ghap puqloD puqbe' ghap puqloD
(jISovchu'be'), be'nalDaj, jupchaj je. tugh Qe'Daq nughom SoSnI'wI' latlh.
loQ wImermoHlu'. Dach ghaH net pIH. belqu' Hoch. jIbelchu' jIH. be'nI'vam
vIparHa'qu' 'ach pIjHa' vIlegh.

pov 'uQ 'ej tIv Hoch. matIv'chuq, yaj'a'?

rInDI' 'uQ vavnI'oy SoSnI'oy juHDaq chegh Hoch. maba' 'ej majaw. QIt
tlheD nuvpu'. rInDI' lopno', ratlh jIH vavwI' SoSwI' vavnI'wI' SoSnI'wI' je.
pa' maQong. "South Park" chu' vIbejmeH nIteb jIQongbe'taH, vaj paS rep
QongDaqwIjDaq jIpaw. jIQongchu'.

pawDI' pov muvemmoH vavwI'. tlheDta' SoS 'ej tlheDmeH muloStaH. vaj jIvem.
megh wISop Hoch maH (vavwI', vavnI'wI', SoSnI'wI', jIH je). maSop, majaw,
maHegh, matIvchuq. QaQ. rInDI' megh, *scrabble* wIQuj wIneH vavnI'oy jIH
je, 'ach tlheDrupchu' vavwI', vaj metlheD. Do'Ha'. *scrabble* wIQuj reH
'e' vItIvchu'. 'ach <<vav jaj>> 'oH vaj vavwI' vIbelmoH vIneH je.

toH vavwI' SoSwI' je juHDaq machegh. Do'Ha' QIt malengnIS He lo'taHmo'
yuQHey naQ. DuHchugh, *Garden State Parkway* yIlo'Qo'. natlh.

macheghDI', 'uQ wISop vavwI' SoSwI' jIH je. Hur vutmeH Ha'DIbaH meQ
vavwI'. reH 'e' tIv. 'ej nay'mey Sar vut SoSwI'. 'ey. reH ghomDI'
qorDu'wIj maSopchu' 'e' botu'lI', qar'a'? teHqu'. {{:-)

paSDI' rep, jItlheDnIS (jaj veb jIvumnISqa'). toH, jImej 'ej lengchoH.

pIj lengvam vIleng 'ej vISovchu'. leng bIDna'Daq Qe'Hom ("diner") pov
tu'lu'. qaStaHvIS ram naQ poStaH. pIj pa' jIyev 'ej pImbe' ramvam. {{;-)
Qe'HomDaq ghem vItIvqu' 'e' boSov qep'a'Daq SuSaHbogh tlhIH law'! Do'Ha'
*snapper soup* lughajbe', 'ach pov *grilled cheese & bacon*chaj 'ej pup
*chocolate egg cream*chaj. nay'meyvam vISoppu'. reH pa' nay'mey rap
vISoplaw'. {{:-)

rInDI' ghem lengwIjDaq jIjaHqa'. chIm He 'ej nom jIjaHlaH. qaStaHvIS
poH nI' ta'e' vI'Ijbe'bogh vISamqa' 'ej vI'Ijqa' 'ej vItIvqu'. be'nI'pu'
*Andrews* bommey nIv ngaS. cha'logh ta naQ vI'Ij 'ej jIbomtaH je. bom
vImaSqu'bogh 'oH "Hold Tight"'e'. boSov'a'?

toH, juHwIjDaq jIchegh. paSqu' rep. jIQongchoH. rIn *weekend*wIj.

pItlh.

	--QanqorBack to archive top level