tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 06 21:43:58 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: "Las Vegas" lengwIj wa'DIchja' charghwI':
>> "Circus" muchHommey DIlegh -- Doj 'ach le'qu'be'.
>
>qaStaHvIS wa' Hogh mebpa'meyvetlh vIDabHey.

[vIDabHey?]

mebpa'meyvetlhDaq ghomta' "Davis" tuq. pov DaqDaj.

>> "Star Trek: The Experience" vItIvqu'.
>
>vItIvchu' je. pup!

puqloDwI' ghIj lupDujHomHey. ghaHvaD lupwI' pIm Samlu'.

>> bey' law' vIlegh. Dajqu' 'e'
>> vIQub jIH. Sut luch je vItIvbej.
>
>poH tlhegh DaDelbe'. Doj. loQ qunmaj Del, 'ach Humanpu' buS.
>wejpuH.

wa' DIS vItu'bej: 2218 ghomchuq tera'ngan tlhIngan je.

>> tuj "Las Vegas" muD. wovqu'. not chalDaq 'engmey vIlegh. pa' bIQ
>> poQbej yItwI'.
>
>Damerlu''a'? Deb 'oH *Las Vegas*'e'.

nom ngoDvetlh vItlhojchu'.

>*Las Vegas* desert je pImmoH wa' Doch neH: Huch. Deb motlh vImaS.

Deb tlhol vIpar. ngem vImaS jIH.
Huch vIparbe', 'ach ghaytan ngem ralmoH je Huch.

>bISeyba'. tugh pa' maghom. yap.

bIlugh. jISey. qub Holvam vIjatlhchu'meH 'eb.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level