tlhIngan-Hol Archive: Sun Jan 17 20:08:09 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'meywIj tetlhmujang K'ryntes:
> > ja' tlhIngan tIgh nav wa'vatlh javmaH Soch:
> > >pIj monchugh vay' yIvoqQo'.
>
> >:I  'e' Dalegh DaneH'a'?
>
> ghobe'!
>
> :oD  'e' Dalegh DaneH!
>
> pIj bImon je!  :) :) :) :) :) :) :)

nuqjatlh?  qayajbe'chu'.  vIneHbe''a'?  vIneH'a'?
nuq vIneH(be')bogh Daqel?

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level