tlhIngan-Hol Archive: Thu Jan 14 09:45:30 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'meywIj tetlh

Alan Anderson wrote:

> ja'pu' netlh:
> > Quchchu' *K'ryntes*
> > Hoch mu'tlhegh lutlha' monwI'mey  :)
>
> ja' K'ryntes:
> >LOL!  HIja', tlhIngan Quch jIH. :D
>
> ja' tlhIngan tIgh nav wa'vatlh javmaH Soch:
> >pIj monchugh vay' yIvoqQo'.
>
> -- ghunchu'wI'

>:I  'e' Dalegh DaneH'a'?

ghobe'!

:oD  'e' Dalegh DaneH!

pIj bImon je!  :) :) :) :) :) :) :)

K'ryntesBack to archive top level