tlhIngan-Hol Archive: Wed Jan 13 20:23:43 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'meywIj tetlhja'pu' netlh:
> Quchchu' *K'ryntes*
> Hoch mu'tlhegh lutlha' monwI'mey  :)

ja' K'ryntes:
>LOL!  HIja', tlhIngan Quch jIH. :D

ja' tlhIngan tIgh nav wa'vatlh javmaH Soch:
>pIj monchugh vay' yIvoqQo'.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level