tlhIngan-Hol Archive: Sun Feb 07 11:42:34 1999

Back to archive top level

To this year's listing



[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: loDpu'



much K'ryntes:
>naDev puS be'pu'.  Do'Ha'.
>loDpu' DachmoHlaH be'pu'.
>tlhIngan yejquv luSIghchu' be'pu'.
>tuqmey HoSghaj che'laH be'pu'.
>'IH be'pu' 'ej 'ong be'pu'.
>lopno'meyvaD yIn lunob be'pu'.

majQa'!  bImuchchu'ta'.
be' HoSna' vIvuvbej.

-- ghunchu'wI'




Back to archive top level