tlhIngan-Hol Archive: Fri Dec 31 13:13:14 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

KLBC: a friend whose name is.....tlhIngan Hol ghoj 'e' nID jIH jupwI' je. tlhIngan Hol wIghojchoH 'e'
vIQaHmeH lutmey vIghItlhlI'. maghompu'bogh  wanI'mey QIj lutmeyvam.
lutmeyvam laDbogh nuvvaD jIH jupwI' je vIlIHlI' 'ach chay' vISovbe'.
<toq had a very good friend whose name is jeyD> vIjatlh vIneH. chay'
mu'tlheghvam vIjatlh?

jIghItlh 'e' vInID:
jeyD 'oHbogh pongDaj'e' jup QaQqu' ghajpu' toq

lughHa'law' mu'tlheghvam 'e' vIQub.


jeyDBack to archive top level