tlhIngan-Hol Archive: Tue Dec 21 14:30:53 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: KLBC: DISvam jIqabpu'mo' nobmey vIHevbe'.
> KLBC: DISvam jIqabpu'mo' nobmey vIHevbe'.

vaj tlhIl qIj DaHevbej!

> Dochmey tlhaQ vIjatlh reH vIneH 'ach roD Dochmey QIp vIjatlh.

mu'tlheghmey QIp tu'lu'be'; nuv QIp neH tu'lu'.  :)

> qeqmeH mu'tlheghmey 'oH neH mu'tlheghmeywIj.  pagh Hechbej.

Dap mu'tlheghmeywIj je.

> qo'mey poSmoH tlhIngan Hol 'ach nujDu' poSmoH neH romuluSngan Hol.

'ej "wallet"mey poSmoH verengan Hol.

> -tuv'el

--Holtej 'utlh

tlhIngan Hol mailing list FAQ
http://www.bigfoot.com/~dspeers/klingon/faq.htm
 


Back to archive top level