tlhIngan-Hol Archive: Wed Dec 08 17:26:36 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Qov Quv (was RE: KLBC: Hol vI'lo 'e' vInID (wej))ghel tuv'el:
>	nuqDaq Qov?  vIleghbe'.

jabbI'IDghom muvHa'ta' Qov.  buy'chu' yInDaj, 'ej Qu''a' buSnIS ghaH.
Do'Ha' QapHa'lI' ghom tamey ngo', vaj QInmeymaj laDlaHbe' jeSbe'wI'pu'.
'ach reH tlhIngan Hol SaH Qov.  DarI'chugh, Dujangbej.

-- ghunchu'wI' 'utlh
Back to archive top level