tlhIngan-Hol Archive: Tue Dec 07 14:50:52 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: KLBC: Hol vI'lo 'e' vInIDjatlh tuv'el:
> qatlh pIvghor qoDDaq puq chonnaQ bolan?

> tajvetlh HInob!

> bong ra'wI'wI'Daq pum tepqengwI' 'e' vIchaw'mo' Heghba'wIj vItaghnIS.

> Savuvbej 'ach tuvuv'eghlaw'.


tlhaQqu' mu'tlheghmeylIj!


SuStel
Stardate 99932.3


Back to archive top level