tlhIngan-Hol Archive: Tue Dec 07 10:14:16 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Klingon Komparative (was:Re: The Klingon Year, et al.)
jIja':
> > DIp 'oHchu' je <<Sov>>'e' 'e' yIlIjQo', quljIb, charghwI' je... 
> 
mujang charghwI', ja':
> toH. nuqDaq 'oH wot'e'? A Q law' B Q puS. nuqDaq 'oH "Q"'e'? 
> lojba' wa' wot. lojba'be' DIp vaj DIp <<Sov>> vIpIHbe'.
> 
qar mu'tlheghmey vebHa' 'e' vInoHbe'.
wot <<Sov>> neH boqellaw'mo', DIp <<Sov>> vIjatlh. 

                      Marc Ruehlaender
                      aka HomDoq
                      ruehli@iastate.edu


Back to archive top level