tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 23 09:56:44 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: NEW PLANETS FOUND!!!jIja' quljIb:
>jajvam, "Upsilon Andromedae" ponglu'bogh HovtayDaq, wej yuQmey chu' lututa'
>Hov tejpu'!!!

ja' ghunchu'wI'
> loQ Daj De'vam.  Do'Ha' tera' lururbe'chu'.
> latlh yoq yIn yuQ Samlu'ta'be'.

jIja' quljIb je':
> HIja'. Do'Ha' tera' lururbe' 'ach Sol bIHbe'bogh Hovmey lubavba' yuQmey,
> tejpu'vaD tul noblu'. wej yuQmey ghajbejbogh Hov wa'DIch'e' 'oH Hovvam.
> DaH mamobbe' DuHbej law' wa'maHHu mabobbe' DuHbej puS.
 
ja' Ed: 
> 	 Hovtay'majDaq muD ghaj *Titan*. maSmey ghajchugh yuQ tInqu', qItjaj
> maSmeyvetlh yIn luleH. 
> 
> 	 In our star system *Titan* possess an atmosphere. If a giant planet
> possess moons, Those moons may possibly maintain life.
> 
> Hoch nuH qel

matul neH. Do'Ha', maSovbejpa' DISmey vatlhmey law' ghoS.


quljIbBack to archive top level