tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 16 15:53:01 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

NEW PLANETS FOUND!!!jajvam, "Upsilon Andromedae" ponglu'bogh HovtayDaq, wej yuQmey chu' lututa'
Hov tejpu'!!!  wejmaH vagh vI cha' loghqammey Hop "upsilon Andromedae" Hov.
tIn wej yuQmey Hoch 'ej "Jupiter" rur.  Hovchaj cholqu' wej yuQmey Hoch.
pagh vI Soch cha' "Jupiters" ngI' yuQ wa'DIch 'ej loS vI jav tera' jajmey
'oH DISDaj.  cha' "Jupiters" ngI' yuQ cha'DIch 'ej cha'vatlh loSmaH cha'
tera' jajmey 'oH DISDaj.  loS "Jupiters" ngI' yuQ wejDIch 'ej loS tera'
DISmey 'oH DISDaj.  (wejvatlh wa'maH chorgh tera'mey ngI' "Jupiter".)

quljIbBack to archive top level