tlhIngan-Hol Archive: Sat Apr 10 18:29:22 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

poHtoH
poH vIqel
Dajqu' poH, qar'a'? 
loSnISlu'chugh nI'qu' wa' lup
Quchlu'chu'chugh ngajqu' repmey law'
nuvpu' qan leghlu'chugh nI'qu'law' Human yIn
qo'maj qun qellu'chugh ngajqu'bej bIp tera' DISmey
yIn vay' pagh Hegh vay' rut 'e' wuqlaH lup puS
qaStaHvIS DIS law' rut choHchu'be' yIn
rut qaStaHvIS puq poH law' taH noH
'a yay chav 'Iv pIj 'e' wuq wa' lup 
rut jupna'lI' 'oHlaH poH'e'
'a motlh Doch neH
bIQ rurba' poH
'eybe' 'ach
'utlaw'
pItlh

HovqIj
Back to archive top level