tlhIngan-Hol Archive: Sun Apr 11 06:26:34 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: tlhutlhAlan Anderson wrote:

> ja' K'ryntes:
> >{tlhutlh} vIjatlhlaHbe'.
> >"tlut" *spit*
> >"tluttle" *spit* *drool*
>
> /kli/sounds.html yIHotlh. <tlhatlhatlh> DaQoylaH.
> chaq DuQaH. <tlhIngan> DajatlhlaH qar'a'?

HIja' 'ach jIlughchugh vISovbe'. qep'a'Daq jIjeSnIS 'ach DISvam
jIjeSlaHbe'.

>
>
> >{HoH} vIjatlhlaHbe'.
> >"Hhhhoohhhhhkkk" *cough* *hack*
> >"Hhaaaaqqquuu" *COUGH* *gasp*
>
> ngeD <H>. "Bach" pong yIqel.
>
> Las Vegas-Daq ghotlhej. SoHvaD QIchna' lugh DI'aghqang.

chaq DIS veb SatlhejlaH.

>
>
> -- ghunchu'wI'

K'ryntesBack to archive top level