tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 09 23:36:35 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: tlhutlhja' K'ryntes:
>{tlhutlh} vIjatlhlaHbe'.
>"tlut" *spit*
>"tluttle"  *spit*  *drool*

/kli/sounds.html yIHotlh.  <tlhatlhatlh> DaQoylaH.
chaq DuQaH.  <tlhIngan> DajatlhlaH qar'a'?

>{HoH} vIjatlhlaHbe'.
>"Hhhhoohhhhhkkk"  *cough*  *hack*
>"Hhaaaaqqquuu" *COUGH*  *gasp*

ngeD <H>.  "Bach" pong yIqel.

Las Vegas-Daq ghotlhej.  SoHvaD QIchna' lugh DI'aghqang.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level