tlhIngan-Hol Archive: Sun Mar 20 10:23:08 1994

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

KSRP: Sonnet XVIII (Shall I compare thee to a summer's day...)*wIlyam SeQpIr*. *Sonet*mey bom wa'maHchorgh.

qaDelmeH bov tuj pem vIlo''a'? Qo'.
SoH 'IH 'ej belmoH law', 'oH belmoH puS.
jar vagh tIpuq DIHo'bogh Sang SuS ro'.
'ej ratlhtaHmeH bov tuj leSpoH luvuS.

rut tujqu' bochtaHvIS chal mIn'a' qu'.
rut DotlhDaj SuD wov HurghmoHmeH, HuvHa'.
'ej reH Hoch 'IHvo Sab Hoch 'IH, net tu'.
choHbogh 'u' Hemo', Sanmo' joq quvHa'.

'ach not wovHa'choH jubbogh bovlIj tuj,
'ej SoHvaD not loj Hochvetlh 'IH Daghajbogh,
'ej "QIbwIjDaq bIleng" not mIy Hegh nuj,
bovmey DaDontaHvIS, DojwI' nIHajbogh!

tlhuHlaH 'ej legh, wej 'e' lumevchugh nuv,
vaj yIntaH bomvam, 'ej DuyInmoH quv.Back to archive top level