tlhIngan-Hol Archive: Sat Mar 19 05:42:19 1994

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qaD vIjang: leng'a'Nickvo':

[ghod-awful long comments on Qanqor's post deleted]

Dochvetlh'e' nuq?
ghorgh pabpo' Damojpu'???
yItam!
jabbI'IDmeyqoqlIj tIq vImuSqu'!
Qaghpu' 'e' Sovqu' Qanqor!
Qaghpu' nuja'qu' Qanqor!
bIlI'nISchugh, yI"nitpick"Qo'!
lut'e' yIjang jay'; mu'mey'e' yIjangQo' jay'!!!
SoHvo' Qaghmeyqoqvammo' loS "page"mey vIHevpu'!
'ach SoHvo' lutmo' wa' mu'tlhegh neH vIHevpu'!
bIjatlhDI', qabqoqlIj yIlo' pagh yItamqu'!--HoD trI'Qal
  tlhwD lIy So'

 Back to archive top level