tlhIngan-Hol Archive: Fri Jan 23 05:36:30 2015

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [Tlhingan-hol] tera' Hovtay'Daq PLUTO HurDaq bIHtaH'a' latlh yuQmey?

lojmitti7wi7nuv (lojmitti7wi7nuv@gmail.com)<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div class="">mu’tlheghlIjDaq &lt;&lt;tlhamDajmo’ tlhoS moH mojnIS&gt;&gt;, mu’ &lt;&lt;moH&gt;&gt; vIyajbe’. DIp ‘oHlaw’, ‘ach &lt;&lt;moH&gt;&gt;’e’ wot ‘oH mu’’e' vIghovbogh</div><br class=""><div class="">
lojmIt tI’wI’ nuv ‘utlh<div class="">Retired Door Repair Guy</div>
</div>
<br class=""><div><blockquote type="cite" class=""><div class="">On Jan 22, 2015, at 12:11 PM, Bellerophon, modeler &lt;<a href="mailto:bellerophon.modeler@gmail.com"; class="">bellerophon.modeler@gmail.com</a>&gt; wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class=""><div dir="ltr" class="">jISIv je. Dochmeyvam Samchugh Hovtejpu', chay' vIper? mu' &lt;yuQ&gt; lulo'taHvIS, yep. wej ngoD tu'lu''e' poQ &lt;IAU&gt;, yuQna' perpa'.<div class="">1. jul bavnIS.</div><div class="">2. tlhamDajmo' tlhoS moH mojnIS.</div><div class="">3. HeDajvo' Hoch bI'nIS.</div><div class="">yuQHey tIn yIqel. yuQHeyvam tIn law', tera' tIn puS. 'ach HeDaj HuvmoHlaHbe', tIqqu'mo' HeDaj. chay' yuQHeyvam per Hovtejpu'?</div><div class="">~'eD</div><div class="gmail_extra">Do' Qa'vInwIjvaD pagh vIpoQ. chuvmeymo' Qa'vIn jabchu'be'lu'chugh, jIHvaD qay'be' ghu'.</div><div class="gmail_extra"><br class=""><div class="gmail_quote">On Thu, Jan 22, 2015 at 7:02 AM, lojmIt tI'wI' nuv <span dir="ltr" class="">&lt;<a href="mailto:lojmitti7wi7nuv@gmail.com"; target="_blank" class="">lojmitti7wi7nuv@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br class=""><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">Qa'vInlIjvaD Haqchor nIm joq qanobrup.<br class="">
<br class="">
pIm yuQmey yuQHommey. ngoDvam vISaH. qen tera' Hovtay'Daq cha' bavwI' Hop lutu'lu'pu'. chay' vIper? Segh vIngu' vIneH.<br class="">
<br class="">
Sent from my iPad<br class="">
<div class=""><div class="h5"><br class="">
On Jan 21, 2015, at 4:40 PM, Lieven &lt;<a href="mailto:levinius@gmx.de"; class="">levinius@gmx.de</a>&gt; wrote:<br class="">
<br class="">
&gt;&gt; I avoided that because the choice is between a {yuQ} and a {yuQHom}, so<br class="">
&gt;&gt; asking for its {yuQ Segh} rather biases the answer.<br class="">
&gt;<br class="">
&gt; Yes, there is a big difference if you really want to define the solutions in the question. Actually, it's the same problem in english: "Do you want milk or sugar?" - "Yes!"&nbsp; ;-)<br class="">
&gt;<br class="">
&gt; --<br class="">
&gt; Lieven L. Litaer<br class="">
&gt; aka Quvar valer 'utlh<br class="">
&gt; <a href="http://www.facebook.com/Klingonteacher"; target="_blank" class="">http://www.facebook.com/Klingonteacher</a><br class="">
&gt; <a href="http://wiki.qephom.de/"; target="_blank" class="">http://wiki.qepHom.de</a><br class="">
&gt;<br class="">
&gt; _______________________________________________<br class="">
&gt; Tlhingan-hol mailing list<br class="">
&gt; <a href="mailto:Tlhingan-hol@kli.org"; class="">Tlhingan-hol@kli.org</a><br class="">
&gt; <a href="http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-hol"; target="_blank" class="">http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-hol</a><br class="">
<br class="">
_______________________________________________<br class="">
Tlhingan-hol mailing list<br class="">
<a href="mailto:Tlhingan-hol@kli.org"; class="">Tlhingan-hol@kli.org</a><br class="">
<a href="http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-hol"; target="_blank" class="">http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-hol</a><br class="">
</div></div></blockquote></div><br class=""><br clear="all" class=""><div class=""><br class=""></div>-- <br class=""><div class="gmail_signature">My modeling blog:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bellerophon-modeler.blogspot.com/"; target="_blank" class="">http://bellerophon-modeler.blogspot.com/</a><br class="">My other modeling blog:&nbsp; <a href="http://bellerophon.blog.com/"; target="_blank" class="">http://bellerophon.blog.com/</a><br class=""></div>
</div></div>
_______________________________________________<br class="">Tlhingan-hol mailing list<br class=""><a href="mailto:Tlhingan-hol@kli.org"; class="">Tlhingan-hol@kli.org</a><br class="">http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-hol<br class=""></div></blockquote></div><br class=""></body></html>
_______________________________________________
Tlhingan-hol mailing list
Tlhingan-hol@kli.org
http://mail.kli.org/mailman/listinfo/tlhingan-hol


Back to archive top level