tlhIngan-Hol Archive: Sat Jun 27 17:42:22 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

jItlhIj.

Doq (doq@embarqmail.com)jIDochmo' jIbelHa''eghmoH.

jIghoHDI', qul ghoSnISbogh ghew'e' vIrur. jIvangDI' jIyaj'eghlaHbe'.  
mu'meywIj vIlaD 'ej jISIv. qoH ghaH qonwI'vetlh'e'!

qoHvetlh jIHbej.

jImI' 'e' vImaS. pa' jIghoHbe'. pa' mI' Hoch. Hagh Hoch. QaH Hoch.  
Qaghlu'chugh, qay'be'. mI'lu'taH. vuvchuq Hoch. Dochbe' Hoch.

jImI'nIS. jIghoH 'e' vImevnIS.

Doq


Back to archive top level