tlhIngan-Hol Archive: Wed Jun 24 15:27:44 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: pIqaD

ghunchu'wI' (qunchuy@alcaco.net)On Jun 24, 2009, at 11:01 AM, qurgh lungqIj wrote:

> ïïïïïïï ïïïïï ïïï ïïïïïï
> 'e' lulaDlaH'a' nuvpu' 'ar?

yaHwIjDaq "Google mail" vIlo'DI', meyrI'Hommey neH vIlegh.
pa' "Windows XP" vIlo' net raD.

meyrI'Hommey rap cha' "iPod touch"-wIj.

juHDaq Qapchu' "iBook G4"-wIj.  "Mac OS X 10.4" vIlo'taH.
pIqaDHeylIj vIlaDlaHbej.
mumerqu'.  "Code 2000" vIjompu'be'law'.
chay' vIlaDtaH?  jIjanglaHbe', 'ach vIlaDlaH.

Do'Ha' ghItlhmeH mIw vISovbe'chu'.  chaq vay' vIghunlaH...
ïïïï ïïïïïï ïïïïïïïïï ïïïï

-- ghunchu'wI'

Back to archive top level