tlhIngan-Hol Archive: Tue Aug 18 18:55:34 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

mI'meH latlhpu' vIra' 'e' vIghojlI'.

Doq (doq@embarqmail.com)jImI' 'e' vItIvqu'.

mI'meH chovnatlh vIDel:

wa' qoch ghaj Hoch mI'wI'.

mI'meH tlhejchuq cha' cheng'engmey.

loD jIH. be' ghaH qochwI''e'. latlh be' ghaH jIlwI'. qoch ghaj jIlwI'  
je. loD ghaH jIlwI' qoch.

jIlwI' qochDaj je' 'emDaq mI'lI' loS mI'wI'pu'. loS mI'wI"pu' 'emDaq  
mI' loS latlhpu'.

wa' tlheghDaq jIH jIlwI' tu'lu'. tlhegh cha'DIchDaq qochwI' jIlwI'  
qoch je tu'lu'.

qaStaHvIS wa' mI'lI'ghach, rut mI' qochpu'. rut mI' loDpu'. rut mI'  
be'pu'. rut mI' jIlpu'. rut mI' Hoch.

mI'meH ra' wa' nuv. latlhpu'vaD Hoch mI'lI'ghach ghojmoH ra'wI'vam.  
ra'wI'vam vIDa 'e' vIghoj.

roD cha' tlhegh chenmoH mI'wI'pu', 'ach rut meyrI' chenmoH. ra'meH  
meyrI' Qatlh law' cha' tlhegh Qatlh puS.

cha'leS jImI'meH, latlh veng vISuch. wejleS raQqoq vISuch. pa' rut  
jImI', rut mI'meH latlhpu' vIra', 'ej rut mI'meH latlhpu', Supghew  
vIyach. qaStaHvIS wej jaj jIQuj.

jIghIQrup.

Doq


Back to archive top level