tlhIngan-Hol Archive: Mon Aug 10 12:48:26 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

chunDab tIghuH

ghunchu'wI' 'utlh (qunchuy@alcaco.net)wa'leS law'choH Perseid chunDabmey.
Do'Ha' loQ chal HurghHa'moH maS wov.
Tuesday ram, nISqu'pa' maSwov, Huvchugh chal chunDab tIbej.
ramjep North America-Daq chaq Hoch tup nargh wa' chunDab.
Europe nganpu'vaD law'qu' net pIH.

vaj Hur yIghoS 'ej chal yIbuS.  'IH 'u'!

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level