tlhIngan-Hol Archive: Wed Dec 12 21:16:00 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

qagh mIQta'bogh vay'

qa'vaj (darqang99@gmail.com)wejHu' yabwIjDaq nargh qech. jIpIl. lut noy vImughbe' vIneH, 'a lut noyvam
rur lut'e' vIghItlhbogh vIneH. vIghItlhta'. pupchu'be'qu'ba'. chaq loQ
Dogh, 'a naDev vIang'.
boDublaH, peruch.

SKI: "deep fried gagh" - a brief Klingonish take of a famous little story.

" qagh mIQta'bogh vay' "

   <<Samay>>'e' jIH
   <<Samay>>'e' jIH
   jIH'e' <<Samay>>


<<jIH'e'-Samay>>
<<jIH'e'-Samay>>
mubelHa'moHmo' qay'


   qagh mIQta'bogh vay'
   DubelmoH'a' nay'


mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'

   pa' naDev ghap
   DubelmoH'a' nay'

pa' naDev ghap
mubelHa'moH nay'
'ej paghDaq Dat ghap
vIparmo' qay'
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'
mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>


   puq chonnaQ dalo'chugh
   chaq baghneQ dalo'DI'

puq chonnaQ vIlo'chugh
nay''e' vItIvHa'
'ej baghneQ vIlo'Qo'
tera'ngan vIrur'a'
pa' naDev ghap mubelHa'moH nay'
'ej paghDaq Dat ghap vIparmo' qay'
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'
mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>


   DawaH'a'
   DutlhejDI' targh,
   'eyqu''a'
   DutlhejDI' Sargh

nay' vIwaHQo' multlhejDI' targh
'ej 'eybe' nay' mutlhejDI' Sargh
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH
puq chonnaQ vIlo'chugh nay''e' vItIvHa'
'ej baghneQ vIlo'Qo', tera'ngan vIrur'a'
pa' naDev ghap mubelHa'moH nay'
'ej paghDaq Dat ghap vIparmo' qay'
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'
mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>


   DujDaq! meHDaq!
   DaparHa' 'e' Datu'
   yuQDaq! maSDaq!
   jIBelqu' 'e' tu'lu'


not DujDaq, not meHDaq,
DaH chonuQchu'
not yuQDaq, not maSDaq
chaq SoH qaHoHqu'
nay' vIwaHQo' multlhejDI' targh
'ej 'eybe' nay' mutlhejDI' Sargh
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH
puq chonnaQ vIlo'chugh nay''e' vItIvHa'
'ej baghneQ vIlo'Qo', tera'ngan vIrur'a'
pa' naDev ghap mubelHa'moH nay'
'ej paghDaq Dat ghap vIparmo' qay'


   pa' naDev ghap DubelHa'moH'a' nay'
   'ej paghDaq Dat ghap Daparmo' qay'


pa' naDev ghap mubelHa'moH nay'
'ej paghDaq Dat ghap vIparmo' qay'
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'
mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>

   bIruchqang'a', bIruchrup'a' SoHDaq ngugh SIS
   bIruchqang'a', bIruchrup'a' DungaSDI'  DIS


jIruchqangbe', jIruchrupbe' jIHDaq ngugh SIS
jIruchqangbe', jIruchrupbe' mungaSDI' DIS
not DujDaq, not meHDaq,
DaH chonuQchu'
not yuQDaq, not maSDaq
chaq SoH qaHoHqu'
nay' vIwaHQo' multlhejDI' targh
'ej 'eybe' nay' mutlhejDI' Sargh
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH
puq chonnaQ vIlo'chugh nay''e' vItIvHa'
'ej baghneQ vIlo'Qo', tera'ngan vIrur'a'
pa' naDev ghap mubelHa'moH nay'
'ej paghDaq Dat ghap vIparmo' qay'
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'
mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>

qaghuHmoHtaH, qaja'taH
'a jIH choBuSHa'taH
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH
qagh mIQta'bogh vay'
vISopQo' jay'
mubelHa'moH nay'
<<jIH'e'-Samay>>

DaH qaHoH 'e' vIwIv
tugh SoH'e' qaHIv
'a bIHeghpa' bIyay'
Soj'e' vIwaH jay'

maj! vIparHa'!

mubelmoHba' nay'
<<jIH'e'-Samay>>
qagh mIQta'bogh vay'
vItIvqu' jay'

jIruchqang, jIruchrup jIHDaq ngugh SIS
jIruchqang, jIruchrup mungaSDI' DIS
reH DujDaq, reH meHDaq,
reH yuQDaq, reH maSDaq
nay''e' vIwaH mutlhejDI' targh
'ej 'eyqu' nay' mutlhejDI' Sargh
puq chonnaQ vIlo'chug nay'e' vInatlhta'
'ej baghneQ vIlo'qang, tera'ngan vIrurba'
pa' nadev ghap mubelmoHba' qagh nay'
'ej paghDaq Dat ghap vIparHa'mo' not qay'
qagh mIQta'bogh vay'
vItIvqu' jay'
mubelmoHba' nay'
<<jIH'e'-Samay>>


'a

qaghuHmoHtaH, qaja'taH
'a jIH choBuSHa'taH
bIqaptaHDI' qaHoH
<<Samay>>'e' SoH

bIqapqa'
bIqaptaH
chonuQchu'
'e' Data'qu'


vaj DaH qaHoHchu'
<<Samay>>'e' SoHpu'-- 
qa'vaj
qo'lIj DachenmoHtaH


Back to archive top level